Page 28 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 28

Dosar iot | clădiri inteligente


        HONEywEll şi Universitatea Tehnică de Construcţii din BucureştiONEywEll şi Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureştişi Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureştişi Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureştişi Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureştişi Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureştişi Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureştişi Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureştişi Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureştişi Univer
                                                    pentru
           un laborator
          lansează tehnologic IoT                                4.0
        Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi Honeywell,    Binkofski, Președintele Honeywell
        dezvoltator global de tehnologii de inginerie industrială au    pentru Europa Centrală și de Est.
        lansat, pe 7 noiembrie, un laborator IoT, care se doreşte a fi un  Noua facilitate este al treilea labo-
        hub de tehnologie pentru clădirile inteligente din Europa.     rator universitar pus în func i u ne
                                          de Honeywell acest an, compa nia
          irca 1.000 de studenţi din cadrul pamente, de la cele de siguranţă la in- inau gurând astfel de facilităţi educa-
        C Facultătii de Inginerie a Insta- cendiu, sisteme de management al clă-  ionale în parteneriat cu Facultatea
        laţiilor vor avea acces la noul laborator, dirilor, sisteme de eficienţă energetică de Electrotehnică și Electroenergetică
        unde vor putea testa, simula și pune în și servicii bazate pe rezultate (outco- și cu Facultatea de Automatică și
        practică tehnologii și sisteme pentru me based servcies), îmbinând astfel Calculatoare din cadrul Universită ii
        noile clădiri interconectate.   pregătirea academică cu exerci iul Politehnice Timișoara.
        Pe TelecomTV.ro puteţi viziona, în practic”, a declarat prof. inginer Sorin  26% dintre angajaţii Honeywell din
        exclusivitate, materialele video reali- Burchiu, decan al Facultăţii de Servicii România provin din cadrul Univer-
        zate la inaugurarea laboratorului, cu de Construcţii.       sităţii Politehnice din București și
        detalii despre facilităţile tehnologice,  „Inginerul viitorului are nevoie de o din cadrul Universităţii Tehnice de
        dar și despre strategiile decanilor și ale varietate de aptitudini, care să-i per- Construc ii București.
        oficialilor Honeywell, care își propun mită să vizualizeze și apoi să dezvol- Laboratul de Tehnologie Honeywell
        să pregătească studenţii pentru cerin- te tehnologii care combină hardware, este sponsorizat de Honeywell Home-
        ţele Industriei 4.0.       software și analiza de date pentru a town Solutions (HHS), programul de
        „Studen ii își pot exersa cunoștin ele face lumea mai sigură, inteligentă, pro- responsabilitate socială al compani-
        dobândite în școală pe o suită de echi - ductivă, și durabilă”, a punctat Ronald ei.
        Profesor Doctor Inginer  Profesor Doctor Inginer  Ronald Binkofski -  Dr. Cleo Cabuz,  mihai Brana -
        George Darie - decan al  Sorin Burchiu - decan al Facultăţii  Preşedintele Honeywell pentru  ex-vicepreşedinte pentru tehnologie Director General
        Universităţii Politehnice Bucureşti de Inginerie a Instalaţiilor Europa Centrală şi de Est, Mihai  şi parteneriate, Honeywell Honeywell România

     26          septembrie-noiembrie 2018
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33