Page 31 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 31

Dosar iot | monetizare

         IoT şi Analytics, noi surse                În marketing,

         de venituri, de 35 miliarde                noile buzzword-uri


         USD, pentru operatori                   tech sunt confuze
         Un studiu recent dat publicităţii de către Juniper    Care este diferența exactă dintre
         Research în luna iulie arată că până în anul 2022,    inteligența artificială și machine learning?
         operatorii de telefonie mobilă pot genera, cumulat,    Dacă nu sunteți siguri, nu vă faceți griji,
         o sumă suplimentară de 35 miliarde USD pe an din     pentru că nu sunteți singurii.
         fluxurile de venituri noi și slab fructificate până
         în prezent. Dacă sunt puse în aplicare, acestea,       În luna iunie, companiile de cercetare de pia-
         împreună cu economiile de costuri identificate în     ţă EverString și Heinz Marketing au realizat un
         studiu, le-ar permite operatorilor să compenseze     studiu cu circa 300 de respondenţi din segmen-
                                      tul B2B din America de Nord și au constatat că
         impactul scăderii veniturilor din voce și date și să   mai pu in de o cincime dintre aceștia dovedesc o
         mențină sau chiar să mărească marjele curente.      în elegere clară a diferen elor dintre inteligenţa
                                      artificială, machine learning și modelarea predic-
           În studiul lor, analiștii Juniper sus in că servicii precum IoT  tivă. Aproximativ 4 din 10 respondenţi (37,4%) au
         (Internet of Things), mesageria A2P, facturarea și analizele big  recunoscut că nu le sunt clare diferen ele. 18,9%
         data ar genera o creștere netă de peste 7 miliarde de dolari anul  înţeleg bine diferenţele, iar 43,6% devin mai în-
         acesta. De asemenea, odată cu explozia numărului dispozitive- crezători în înţelegerea lor.
         lor conectate, aproape de trei ori între 2017 și 2022, de la 17,5  Totodată, este puţin probabil ca această confu-
         milioane la 51,5 milioane, cererea pentru conectivitate omni- zie a termenilor să dispară în curând. O parte din
         prezentă ar accelera, ceea ce reprezintă o oportunitate clară  vină o poartă marketerii și publicitarii din zona
         pentru companiile producătoare.              de marketing tehnologic care folosesc acești ter-
           Studiul mai indică și faptul că în timp ce colectarea de big  meni în tot felul de moduri pentru a-și promova
         data a prezentat unele provocări legate de securitate și anoni- produsele. Uneori, termenii „inteligenţă artificia-
         mizare, datele brute sau pachetizate ar putea fi monetizate prin  lă” și „machine learning” sunt folosiţi interschim-
         pay per usage, utilizare contorizată sau abonament.    babil, alteori nu.
                                        Companiile apelează la aceste adevărate
         Îmbunătățirea CRM „critică pentru menținerea clienților” buzzwords pentru a atrage atenţia presei. Astfel,
           În plus, cercetarea prezintă și strategii prin care operato- InsightSquared a constatat că în comunicatele de
         rii mobili își pot reduce costurile pe parcursul opera iunilor.  presă ale furnizorilor de servicii de automatizare
         Astfel, sunt necesare îmbunătă iri semnificative în manage- se men ionează de obicei „inteligenţa artificială”
         mentul rela iilor cu clien ii (CRM) pentru a maximiza reten ia  și „machine learning”, dar rareori se men ionează
         clien ilor, care este critică pe pie ele saturate.    caracteristicile de analiză, deși strategii de mar-
           Potrivit autorului cercetării, Dr Windsor Holden, „Există  keting acordă prioritate analizelor și caracteris-
         încă niveluri ridicate de nemul umire în privinţa unor aspecte  ticilor de raportare. Analiștii de la GlobalData
         precum timpul de răspuns la solicitările de plângere. În plus,  concluzionează și ei că „inteligenţa artificială”
         întrucât operatorii caută să se diversifice și să ofere noi servi- este men ionată mult mai mult, în discu iile pe
         cii, vor trebui să se asigure că serviciile lor CRM sunt suficient  Twitter, decât alte tehnologii emergente precum
         de robuste pentru a face fa ă inevitabilului set de întrebări pe  blockchain și realitatea augmentată.
         care noile servicii le vor genera”.             Utilizarea amorfă a termenului de „inteligen-
           Ccercetarea recomandă, de asemenea, ca operatorii să recur- ţă artificială” de către marketeri creează confu-
         gă la partajarea re elei pentru a reduce costurile de infrastruc- zie chiar și în rândul exper ilor AI. Într-un sondaj
         tură și de închiriere a loca iei. Astfel se pot reduce atât cheltu- Digiday Research, din 37 de marketeri, aproxima-
         ielile de capital, cât și cheltuielile opera ionale, permi ând, de  tiv jumătate și-au dat un rating „C” atunci când
         asemenea, o implementare mai rapidă și reducerea amprente- vine vorba de cât de bine înţeleg ce înseamnă AI
         lor de carbon.                      (Artificial Intelligence).                                           septembrie-noiembrie 2018  www.comunic.ro 29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36