Page 30 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 30

Dosar iot | monetizare

         Numărul total de senzori
         și dispozitive conectate     Conexiunile
         IoT (Internet of Things)
         va depăși 50 miliarde
         până în 2022, în creștere
         față de cele 21 miliarde
         prognozate pentru 2018.
         Această creștere, de 140%
         în următorii 4 ani, va fi
         determinată de serviciile
         de edge computing
         (prelucrarea datelor departe
         de cloud și mai aproape     IoT
         de sursă), crescând atât
         scalabilitatea implementării,
         cât și securitatea, reiese din
         analiza Juniper Research,
         „Internetul obiectelor:     cresc cu 40%
         consumatori, servicii
         industriale și publice      până la 20 miliarde în 2022
         2018-2023”.

         IBM conduce topul furnizorilor IoT                 aproximativ 46 de miliarde de dis-

                                           pozitive industriale și enterprise
         Juniper Research a realizat clasa- cloud enterprise, dar și al servici- conectate în anul 2023 se va baza
         mentul celor mai importan i fur- ilor IoT Edge și AI eviden iază o  pe edge computing. Prin urmare,
         nizori din industrie, după cum ur- ofertă din ce în ce mai convingă- abordarea principalelor provocări
         mează:              toare pe pia ă.          legate de modelele de standardi-
         1. IBM              Cercetarea relevă faptul că creș- zare și de implementare va fi cru-
         2. Microsoft           terea marjelor de calcul ar fi esen- cială. Autorul cercetării, Steffen
         3. Intel             ială în extinderea implementări- Sorrell, a adăugat: „IoT mărește
         4. Bosch             lor, datorită cerin elor reduse de  drastic dimensiunea și valoarea
         5. Nokia             lă ime de bandă, dar și datorită  proiectului. Cu toate acestea, tre-
         IBM a reușit să își recupereze in- timpilor mai rapizi de răspuns a  buie remarcat faptul că activita-
         vestiţiile în diversitatea de servi- aplica iilor și îmbunătă irii secu- tea în domeniul standardizării, al
         cii și în platforma sa Watson. Cu  rită ii datelor.        interoperabilită ii și al gestionării
         toate acestea, creșterea impresi- Analiștii Juniper prevăd că o  descentralizării procesării datelor
         onantă a Microsoft pe segmentul  pondere substan ială din cele   rămâne în curs de dezvoltare.”     28          septembrie-noiembrie 2018
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35