Page 29 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 29

Dosar iot | energie mobilă


         Enel X România investeşte 20 milioane euro în
                  2500 de puncte                  de încărcare,
                  cel mai mare plan de
                  mobilitate electrică din ţară


         Compania Enel X România a fost prezentată într-un                   Noile
         eveniment de amploare, pe 13 noiembrie 2018, ocazie cu care             produse fac
         a lansat cel mai mare plan de dezvoltare de infrastructură            parte din recent
         pentru mobilitatea electrică din țară. Este vorba de instalarea          lansata gamă
         a circa 2.500 de puncte de încărcare în toate regiunile              “Juice Family”
         României, în perioada 2019-2023, printr-o investiție totală de
         15 până la 20 de milioane de euro.                      JuicePole: stație de încărcare ce

                                                va fi instalată în orașe, permite
           e canalul nostru video online doresc să atragă utilizatorii de vehicu-  încărcarea cu ajutorul noului
         P TelecomTV.ro puteţi viziona, în le electrice. Instalarea și mentenan-   ecran și integrarea cu aplicația
         detaliu, întregul plan de dezvoltare a  a infrastructurii de încărcare nu pre- Enel X Recharge. Aceasta poate
         mobilităţii electrice, expus de oficia- su pune costuri pentru Partenerii de  asigura încărcarea simultană
         lii companiei, care s-au angaj să ofe- Reîncărcare, în schimbul punerii la  a două vehicule, prin curent
         re posesorilor și flotelor de vehicule dispozi ie a locurilor de parcare.  alternativ, și este echipată
         electrice posibilitatea de a se deplasa  Compania oferă un serviciu simi lar  cu cele mai noi tehnologii
         în toată ara, de la nord la sud și de la municipalită ilor. Enel X România  de conectivitate. Juice Pole
         est la vest, fără să se îngrijoreze unde anunţă că va sprijini autorită ile lo- poate fi activat cu ajutorul
         vor găsi următo-                  cale să identifi-     Enel X Recharge App, prin
         rul punct de în-                  ce cele mai bune     care utilizatorii pot identifica o
         cărcare.                      solu ii, iar apoi     stație din apropiere, rezerva un
          Primele punc-                   va instala infra-     punct de încărcare și monitoriza
                                                încărcarea bateriei în timp real,
         te de încărcare                   structura de în-     prin intermediul telefonului
         vor fi instala-                   cărcare și va asi-    mobil.
         te în 2019 în  marius Chiriac, Francesco Venturini, mihai mardale, gura mentenan a
         București, Timi- director Enel X CEO Enel X e-mobility Enel X acesteia fără cos- JuiceBox: noua stație tip box
         șoara și Constan a. Planul acoperă turi pentru primării, pe locurile de   care poate fi instalată la locuințe
         toate zonele României, astfel încât parcare aflate pe domeniul public.    individuale, fiind disponibilă și
                                                în versiune comercială pentru
         pozi ionarea și instalarea infras- Infrastructura care va fi dezvoltată   încărcarea flotelor de vehicule.
         tructurii de încărcare să fie adaptată în România se bazează pe solu iile de
         creșterii gradului de utilizare a vehi- încărcare noi, inteligente, ale diviziei  JuiceLamp: soluția creată de Enel
         culelor electrice la nivelul gospodării- globale Enel X. Acestea sunt echipa- X care integrează infrastructura
         lor, al institu iilor, precum și în rândul mente modulare, scalabile, livrabile  de iluminat public cu cea de
                                                încărcare. Aceasta este o ”lampă
         companiilor, ca urmare a cererii pen- ”la cheie” către consumatorii individu- LED inteligentă”, cu control de la
         tru flote. Circa 300 de puncte încăr- ali, companii și institu ii. Este prevă- distanță, ce permite încărcarea
         care urmează să fie instalate în 2019. zută instalarea de sta ii cu putere de  a două vehicule în același timp.
          Enel X România va oferi serviciul de 22 kW (Quick), 50 kW (Fast) și peste  JuiceLamp poate fi configurată
         instalare de infrastructură de încărca- 150 kW (Ultrafast).         şi pentru supraveghere video,
         re către “Partenerii de Reîncărcare”,  Enel X este o nouă divizie globală a  monitorizarea calității aerului,
         cum ar fi centre comerciale, super- Enel, axată pe dezvoltarea de produ-   conectivitate prin fibră optică sau
         marketuri, restaurante și hoteluri care se și servicii digitale inovatoare.  Wi-Fi urban.

                                           septembrie-noiembrie 2018  www.comunic.ro 27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34