Page 24 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 24

Vocea mobilă | itext


         Apelurile telefonice, în declin


         Voice Chat-ul

         În trecerea rapidă de la apelurile  este viitorul
         telefonice la mesageria text,
         am început să pierdem căldura
         și fiorul uman care au făcut telefonul să fie atât de îndrăgit de cum a apărut
         pe piaţă. Spre ce ne îndreptăm oare? Iată că obiceiurile bune nu dispar aşa
         de uşor, doar că se transformă... şi ajungem la etapa mesageriei vocale,
         care este mai rapidă decât un apel telefonic, mai umană şi cu o coardă mai
         sensibilă decât un mesaj text. Mesageria vocală este platforma de chat pe
         care ar trebui să o utilizăm, ne îndeamnă David Pierce de la WSJ, mai ales că
         se află deja pe telefoanele noastre.


          teve Jobs ar fi numit-o iText  conversăm în era digitală. Când  concret pentru care a i sunat. Mai
         S sau poate iNstagram ori iUbe-  vine vorba de o comunicare efici- vorbiţi un pic și apoi urmează un
         rEverywhere. Tot așa iPhone-ul, ca  entă, vocea e imbatabilă. A i încer- prelung la revedere. O întrebare de
         orice alt smartphone din anul 2018  cat vreodată să face i o glumă sau  două secunde - Unde luăm cina? -
         - este o mul ime de lucruri, dar nu  un rezumat într-un text sau e-mail  solicită o conversa ie de cinci mi-
         prea este un telefon.       și persoana căreia i le adresaţi să le  nute.
         Timp de decenii, cea mai bună  rateze complet sau chiar să se su- imessage de la apple, Whatsapp
         și adesea singura modalitate de  pere pe voi?           de la facebook și alte asemenea
         a comunica cu cineva era să îi   Un studiu realizat de Yale School  aplica ii de mesagerie vă permit să
         dai un telefon. Internetul a adus  of Management în anul 2016 a con- trimite i mesaje vocale în aceeași
         conversa ii prin chat, FaceTime,  statat că oamenii pot evalua cele  manieră ca texte, imagini și emo-
         Instagram, Snapchat și o serie de  mai exacte emo ii ale celorlal i doar  ticoane. Limitările ini iale ale tex-
         alte modalită i care fac acum ca  atunci când comunică numai prin  tului au făcut-o antidotul perfect.
         apelurile telefonice să pară inefi- voce - mult mai bine decât prin cu- Atunci când avea i doar 160 de ca-
         ciente în a păstra legătura cu cine- vintele scrise pe computer sau prin  ractere și mesajele trebuiau plăti-
         va. Pentru mul i dintre noi, în ulti- video chat. Iar dacă tot susţinem că  te, nu a existat timp pentru cuvin-
         mii ani apelurile telefonice par să fi  suntem în era vitezei, cu siguranţă  te pierdute.
         luat calea telegrafului și a mașinii  vorbim de două ori mai repede de- Însă textului îi lipsește căldura
         de scris.             cât scriem un text.        vocii fiecăruia dintre noi. Avem
         Nu putem spune încă că acesta   Problema cu apelurile telefoni- nevoie de o modalitate prin care să
         este neapărat un lucru bun, întru- ce nu a fost niciodată vorbitul în  păstrăm cel mai interesant mod al
         cât avem nevoie de spiritul vocal în  sine, ci a ţinut de alte complexită i  nostru de comunicare. Răspunsul
         comunicarea noastră.       aferente. De exemplu, alegi din- ar putea veni dinspre o altă tehno-
         Și iată că o nouă modalitate de  tr-o grămadă de numere. Aștep i  logie, considerată deja de epocă, și
         chat a apărut chiar sub nasul nos- până sună, neștiind dacă apelan- anume walkie-talkie-ul, care are
         tru. Se numește mesagerie voca-  tul va răspunde. Dacă nu o face, to- parte de un nou facelift acum.
         lă și merită să o tratăm de pe ace- tul a fost în zadar. Dacă răspunde,  Walkie-talkie-ul modern este
         eași poziţie cu textul și video-ul, ca  începe i cu saluturile și alte ama- cel mai probabil o aplica ie pen-
         păr i esen iale ale modului în care  bilităţi pâ nă ajungeţi la motivul  tru smartphone-uri, nu un aparat     22          septembrie-noiembrie 2018
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29