Page 20 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 20

operatori | euroweb

        Soluțiile de teleconferințe,        la modă în rândul Millennials
        Companiile care urmăresc să îşi dezvolte infrastructura de     o interoperabilitate universală, fie că
        comunicații unificate au la dispoziţie un nou instrument de     vorbim de protocoalele SIP & H323,
        la Euroweb, care facilitează achiziția echipamentelor hardware   Lync & Skype for Business, apeluri
        în rate incluse în pachetele cu servicii de acces Internet și Cloud.  telefonice tradi ionale sau aplica ii
                                          web. Solu ia Lifesize este integrată
          entru aceste proiecte, Euroweb – o serie buget ce reunește dispozitive nativ cu suitele Microsoft Office și
        P are ca parteneri distribuitorii IT pentru săli, terminale audio, camere Office365 și poate sus ine un număr
        Veracom Europe și Asbis, care comer- PTZ și instrumente integrate pentru foarte mare de participan i, de ordi-
        cializează mărci precum Logitech, colaborarea cu suport video a unor gru- nul miilor și zecilor de mii. Utilizatorii
        LifeSize, Polycom, ClearOne sau Yea- puri de utilizatori. Solu ia poate sus ine vor avea o experien ă unificată, de la
        link. Teleconferin ele au aplica ii va- video-conferin e tradi ionale, audio- aceeași interfa ă pentru săli de con-
        riate, în lucrul în echipă, întâlniri vir- conferin e, apeluri Skype for Business, siliu, aplica ii PC/MAC, Web sau mo-
        tuale, prezentări și cursuri de pregătire, conferin e web și cloud prin Spontania, bile, la un instrument comun pentru
        comunicări oficiale, lansări de produse înregistrări, streaming și prezentări wi- toate tipurile de servicii și comunica ii
        etc. Ca furnizor de Internet, Euroweb reless cu mai mul i prezentatori. (audio, video, web, chat, înregistrare,
        își consiliază clien ii actuali, recoman- Pentru scenarii complexe și com- streaming, Lync & SfB și broadcasting).
        dându-le solu ia tehnică adecvată și panii mari, Euroweb furnizează plat- Pentru utilizatorii priva i, freelan-
        mixează serviciul de Cloud sau de ac- forma cloud Lifesize pentru o cola- ceri și companii, Euroweb facilitează
        ces la Internet cu multiple solu ii de borare inteligentă. Echipele se pot achizi ia de echipamente Logitech,
        teleconferin e.          întâlni, pot comunica și colabora in- compatibile cu aplica ii precum Skype
        Firmele mici pot opta pentru solu iile diferent de loca ie, dispozitive, sce- for Business, Cisco Jabber, Zoom,
        ClearOne, precum COLLABORATE Pro nariu sau mod de lucru. Lifesize oferă BlueJeans și GoToMeeting.

     18          septembrie-noiembrie 2018
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25