Page 14 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 14

operatori | orange
        Orange,      Primul test din Europa

        Samsung        de utilizare în condiţii reale

        și Cisco
               a unei reţele 5G multi-vendor


        de tip acces radio la punct fix

        Orange România alături de
        partenerii săi tehnologici,
        Samsung şi Cisco, au anunţat
        în vară rezultatele primului
        test realizat în condiţii reale
        de utilizare a unei reţele 5G
        multi-vendor de tip acces
        radio la punct fix (Fixed
        Wireless Access- FWA).


          estul s-a desfășurat în perioada 1
        T iunie - 16 iulie 2018 pe teritoriul
        comunei Florești din judeţul Cluj, și
        reprezintă o premieră la nivel euro-
        pean.
        În noua arhitectură, terminalul fix clienţii au fost încurajaţi să folosească realizate în timp real au arătat o vite-
        5G se conectează prin intermediul simultan aplicaţii ce presupun un con- ză agregată de 3Gbps pe o celulă 5G în
        undelor radio la o staţie de bază 5G. sum mare de resurse, precum conţinut downlink, capacitatea totală a siste-
        Utilizatorul are acces la internet prin video 4K sau cloud gaming. Tot ca par- mului putând să atingă 6Gbps pentru
        Wi-Fi sau cablu, cu performanţă simi- te a procesului de testare, au fost in- spectrul alocat acestui test.
        lară conexiunii prin fibră, prin inter- stalate terminale fixe 5G în magazinul  5G FWA se remarcă nu doar prin vi-
        mediul unui router conectat la termi- Carrefour Market Florești și în clădirea teză, ci și prin accesibilitatea pe care o
        nalul fix 5G.           Primăriei comunei Florești, pentru a oferă clienţilor, fiind o soluţie comple-
        Staţia de bază radio, componentă a valida noua soluţie tehnologică pen- mentară fibrei. În plus, tehnologia eli-
        reţelei de access virtualizate, se conec- tru clien ii business sau instituţionali. mină necesitatea instalării de cabluri
        tează prin intermediul reţelei de fibră               – un beneficiu pentru zonele istorice
        optică la reţeaua Core virtualizată, in- 5G Fixed Wireless Access –  și reziden iale unde sunt restricţii în
        stalată în centrul de date Orange. experienţa fibrei, oferită   instalarea fibrei optice.
        În test au fost selectaţi un număr printr-o soluţie wireless    Testul din Florești deschide calea că-
        de 15 clienţi, care au experimentat în  FWA folosește semnal radio în unde tre viitoarea reţea 5G, ce promite be-
        premieră noua tehnologie din propri- milimetrice în banda de 26GHz, pen- neficii semnificative, pornind de la vi-
        ile case. Acest lucru a fost posibil cu tru a oferi viteze de 1Gbps în condiţii teze ridicate, acces nelimitat la diferite
        ajutorul terminalelor 5G Samsung, reale de utilizare, pe distanţe ce pot tehnologii wireless, întârzieri foarte
        amplasate alternativ atât în interio- ajunge și la 1km de staţia de bază. mici, dar și eficien ă opera ională cres-
        rul, cât și în exteriorul clădirilor, ce au Aceasta este o îmbunătă ire semnifi- cută, conectare simultană a unui nu-
        transmis semnalul 5G către routerele cativă în compara ie cu ceea ce se poa- măr foarte mare de dispozitive, pre-
        Wi-Fi CISCO. Pentru a testa capacita- te ob ine astăzi prin tehnologia LTE,  cum și flexibilitate pentru viitoare
        tea reţelei în condiţii reale de utilizare, în condi ii similare. Măsurătorile integrări.

     12          septembrie-noiembrie 2018
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19