Page 13 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 13

Strategii şi politici | Netcity


         Tarifele maxime propuse pentru accesul la infrastructura Netcity


         Tarifele maxime practicate de NETCITY TELECOM nu vor depăşi:
         - 75,97 euro/km/lună pentru serviciul Tubecity Transport;
         - 3,02 euro/buc. pentru serviciul Tubecity Racord tip A (lungime maximă 20 metri);
         - 10,87 euro/buc. pentru serviciul Tubecity racord tip B și special (lungime peste 20 metri);
         - 8,03 euro pentru serviciul de închiriere Branșament FTTB;
         Tarifele maxime stabilite nu includ TVA.
         Tarifele practicate în prezent pentru accesul la infrastructura Netcity

         Tarifele practicate de NETCITY TELECOM sunt:
         - între 85 și 120 euro/km/lună pentru serviciul Tubecity Transport, în funcție de gradul de utilizare;
         - 10 euro/buc. pentru serviciul Tubecity Racord tip A;
         - între 20 și 50 euro/buc. pentru serviciul Tubecity racord tip B și racord special;
         - între 10 și 15 euro pentru serviciul de închiriere Branșament FTTB, în funcție de gradul de utilizare.
          Netcity Telecom a luat cunoștin ă de
         con inutul propunerii de proiect pentru
         reglementarea tarifelor serviciilor de
         acces la re eaua metropolitană pentru
         fibră optică a Municipiului București,
         publicate de ANCOM și precizează că
         investi ia în proiectul Netcity a fost și
         este în totalitate privată și se bazează
         pe tarifele și condi iile de acces la re ea
         deja reglementate prin contractul de
         concesiune de lucrări publice, încheiat
         în parteneriat cu autoritatea contrac-
         tantă, Municipiul București, și aprobat
         prin Hotărârea CGMB 108/2008.
          În consecin ă, orice decizie de modifi-
         care a cadrului de reglementare trebuie
         să ia în considerare nevoia de investi ii
         în infrastructura din România, dar și
         așteptările mediului de afaceri, care
         trebuie să își bazeze deciziile pe un ca- Precizăm că au intrat în vigoare, din buc/lună pentru serviciul de închiriere
         dru juridic și de reglementare predic- 20 septembrie, și condi iile tehnice și branșamente (tubetă) pentru fibră op-
         tibil, în interesul consumatorilor și tarifele pentru accesul furnizorilor de tică, 2,56 euro/0,014mc/lună pentru
         participan ilor la pia ă, susţin oficia- re ele publice de comunica ii electroni- serviciul de închiriere spa iu cameră/
         lii Netcity. Aceștia au mai anunţat că ce la infrastructura fizică realizată de cameretă și 13 euro/oră/loca ie pentru
         Netcity construiește 50 de kilometri către RCS&RDS în municipiul Oradea. serviciul de asisten ă tehnică. În cazul
         de infrastructură de telecomunica ii                instalării unor cabluri de cupru, tarife-
         pe lună, obiectivul fiind extinderea in- Astfel, tarifele practicate de RCS&RDS le pentru primele două servicii se ajus-
         frastructurii la peste 2.100 km până în nu vor depăși 84,1 de euro/km/lună tează în mod propor ional cu sec iunea
         2020, ceea ce ar aduce dublarea lungi- pentru serviciul de închiriere tubetă acestor cabluri. Tarifele maximale nu
         mii actuale.           magistrală pentru fibră optică, 1 euro/ includ TVA.

                                           septembrie-noiembrie 2018  www.comunic.ro 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18