Page 12 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 12

Strategii şi politici | netcity
                                               Reacţia
                                               netcity telecom

                                               În replică, oficialii Netcity
                                               Telecom au precizat că
                                               în baza contractului de
                                               concesiune, Netcity Telecom
                                               plătește redevențe de 12%
                                               din veniturile încasate din
                                               tarifele serviciilor prestate,
                                               primăria încasând redevențe
                                               pentru două tipuri de servicii,
                                               fără a încasa niciun ban
                                               pentru celelalte servicii, cum
                                               sunt cele de comunicații.
                                               Decizia
                                               ANCOM

                                               Ulterior, pe 1 octombrie,
                                               ANCOM a lansat în
                                               consultare publică modelul
                                               de calcul al costurilor
                                               serviciilor de acces oferite
                                               furnizorilor de rețele publice
                                               de comunicații electronice și
        Cătălin Cuturela, Președinte ANISP,  Eric Andrei Băleanu, Președinte-    tarifele maxime rezultate pe
        a punctat faptul că Netcity trebuia să Asociaţia InterLAN, a atras atenţia  baza acestui model pentru
        fie un etalon de reglementare tehnică asupra faptului că România era nr. 1  accesul la infrastructura fizică
                                               a proiectului Netcity. ANCOM
        și economică, iar dacă se continuă ne- în Europa și nr. 3 global la viteza de ac- supune consultării publice
        reglementarea Netcity, vor dispărea ces la Internet, dar a ajuns pe locurile  și un proiect de decizie
        și operatorii medii, pe lângă cei mici. 15-20 pentru că operatorii nu au mai  privind condițiile tehnice
        Pentru operatorii mici și medii, așa-zișii putut investi în dezvoltarea tehnolo- și economice în care să se
        operatori de cartier, care au dinamizat gică. Mai mult, peste 3 sferturi dintre  realizeze accesul furnizorilor
                                               la infrastructura Netcity, a
        pia a prin serviciile furnizate, este din furnizorii de comunicaţii electronice  precizat Sorin Grindeanu,
        ce în ce mai greu să reziste pe pia ă, să înscriși la ANCOM sunt radiaţi. Pe de  președintele ANCOM. La
        facă fa ă concuren ei din partea opera- altă parte, Netcity Telecom, care con- elaborarea modelului de
        torilor mari, și ies din business pentru form contractului de concesiune tre- cost privind tarifele de acces
        că au pierderi. Practic, ori sunt prelua i buie să furnizeze doar servicii de acces  la canalizație, bazat pe
        de operatorii mai mari, cu resurse, la infrastructură, a notificat ANCOM   metoda costurilor complet
                                               alocate, Autoritatea a
        ori intră în faliment. În plus, Netcity și a devenit furnizor de servicii de  ţinut cont de necesitatea
        Telecom a început să aplice celor care comunica ii, intrând în concuren ă cu  aplicării unor principii şi
        se conectau la re ea și alte tarife, cum al i operatori.           metodologii conforme
        ar fi tariful pentru branșament, care,                     cu practica şi legislaţia
        în multe cazuri, depășea pre ul abona-                     europeană, respectând
                                               principiul nediscriminării,
        mentului solicitat clientului. S-a ajuns  Dan Georgescu, Președinte AOTR și  obiectivităţii, cauzalității şi
        ca tariful racordului către o locuin ă cu Consilier MCSI, este de părere că ar fi  proporţionalităţii.
        o singură familie să depășească costul util ca autorităţile locale să facă pe do-
        viitorului abonament, fără sa mai luăm meniul public și conducte de fibră op-
        în calcul și alte costuri.    tică.

     10          septembrie-noiembrie 2018
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17