Page 5 - Tax compliance
P. 5

29 octombrie 2015, Hotel Intercontinental, București Către o cultură a conformării fiscale în România, bazată pe bune practici europene 3

Recomandările fiscal-bugetare ale CE către România       România se confruntă cu
                                dezechilibre macroeconomice
În luna mai 2015, în cadrul Semestrului european,        care necesită măsuri de politică
instrumentul de coordonare a politicilor economice ale     și monitorizare. În cursul celor
statelor membre, CE a transmis României o serie de       trei programe consecutive UE-
recomandări fiscal-bugetare: limitarea abaterii de la      FMI, dezechilibrele interne și
obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) la maximum 0,25%    externe au fost reduse în mod
din PIB în 2015; revenirea, în 2016, la valoarea de 1% din PIB semnificativ. Cu toate acestea,
pentru acest indicator; implementarea unei strategii în     o atenţie deosebită trebuie
favoarea respectării obligaţiilor fiscale; consolidarea     acordată riscurilor care decurg
sistemelor de control pentru combaterea muncii nedeclarate.   din poziţia investiţională inter-
                                naţională netă negativă relativ
                                importantă și o capacitate de
                                export redusă pe termen me-
                                diu. În plus, stabilitatea sec-
                                torului financiar a fost men-
                                ţinută până în prezent, însă
                                persistă vulnerabilităţile inter-
                                ne și externe din sectorul ban-
                                car, se precizează în comu-
                                nicarea CE către Parlamentul
                                european, Consiliu, Banca
                                Centrală Europeană și Eu-
                                rogroup din 26 februarie 2015.
                                Documentul vizează Semestrul
                                european 2015: evaluarea pro-
                                vocărilor în materie de creș-
                                tere, prevenire și corectare a
                                dezechilibrelor macroecono-
                                mice și rezultatele bilanţurilor
                                aprofundate în temeiul Regula-
                                mentului (UE) nr. 1176/2011.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10