Cel mai bun cazinou online din Moldova - 1win matrimoniale ploiești Farmacie online Farmacia Millefolia cu cele mai bune prețuri din România.

Trei proiecte de decizie pentru implementarea DSA

În urma parcurgerii procesului de consultare publică, ANCOM a agreat cu reprezentanții industriei și ai societății civile, în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Consultativ, trei proiecte de decizie care au scopul de a asigura implementarea Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). Astfel, ANCOM a stabilit procedura de soluționare a plângerilor privind serviciile digitale, procedura de certificare a organismelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor inițiate împotriva furnizorilor de platforme online și procedura de acordare a statutului de notificator de încredere, se arată într-un comunicat de presă al Autorității. Aceste decizii sunt elaborate de către ANCOM în calitate de coordonator al serviciilor digitale.

Procedura de soluționare a plângerilor privind serviciile digitale

Orice persoană, precum și orice organism, organizație sau asociație mandatată să exercite în numele lor drepturile conferite de regulament au dreptul de a depune la ANCOM o plângere împotriva furnizorilor de servicii intermediare, invocând o încălcare a Regulamentului.

Plângerile pot fi transmise prin intermediul unui formular online dedicat serviciilor digitale.

Conform deciziei, în urma primirii unei plângeri, ANCOM realizează o analiză în baza căreia poate dispune declanșarea unei investigații.

Procedura de certificare a organismelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor inițiate împotriva furnizorilor de platforme online

Conform deciziei adoptate, ANCOM va certifica organismele de soluționare extrajudiciară a litigiilor, pentru o perioadă de maximum cinci ani, cu posibilitatea reînnoirii la cerere, dacă au demonstrat că îndeplinesc mai multe condiții cumulativ.

Pentru a fi certificate, entitățile interesate vor depune o cerere prin completarea unui formular-tip ce cuprinde, printre altele, informații privind datele de identificare și de contact, domeniul de expertiză în care va activa organismul, limba sau limbile oficiale din UE în care poate asigura soluționarea alternativă a litigiilor și competențele specifice, resursele umane și tehnice disponibile pentru soluționarea extrajudiciară a litigiului, modul și sursele de finanțare ale activităților solicitantului, componența structurii de conducere, precum și perioada pentru care se solicită certificarea. Cererea va fi analizată de o comisie din cadrul ANCOM.

După intrarea în vigoare a deciziei, formularul-tip va fi pus la dispoziție de ANCOM, la sediile sale și pe site-ul propriu.

Procedura de acordare a statutului de notificator de încredere

Prin decizia adoptată, ANCOM a stabilit procedura de acordare a statutului de notificator de încredere ce poate semnala prezența în mediul online a unui conținut ilegal. Pe de altă parte, pentru a veni în sprijinul persoanelor interesate de acest statut, ANCOM a propus un formular-tip. Formularul-tip cuprinde, cel puțin,informații referitoare la forma de organizare, denumire, date de identificare, domeniul de competență, limba/limbile în care deține competențe, informații referitoare la resursele umane și tehnice, modul și sursele de finanțare, structura organizatorică și informații referitoare la procesul de luare a deciziilor, descrierea detaliată a modului de desfășurare a activității și declarații pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și veridicitatea informațiilor cuprinse în cerere sau în documentele anexate.

În urma analizării cererii, a documentelor însoțitoare, a legislației pe care se sprijină cererea depusă, precum și a dovezilor ce trebuie puse la dispoziție de persoana interesată, ANCOM va comunica solicitantului decizia luată, inclusiv în cazul respingerii solicitării. De asemenea, decizia cuprinde situațiile în care intervine suspendarea, încetarea sau revocarea statutului de notificator de încredere acordat.