.

„Am făcut încă un pas important în implementarea Legii infrastructurii, un proiect multianual important pentru Autoritate, prin impunerea în sarcina furnizorilor de rețele de comunicații electronice a obligaţiei de a fi transparenţi cu privire la condiţiile, inclusiv tarifare, pe care le-au agreat pentru accesul pe proprietatea publică sau privată”, precizează președintele ANCOM, Sorin Grindeanu (foto).
 
Informaţii care trebuie raportate 
 
Furnizorii de rețele de comunicații electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată au obligația de a transmite ANCOM o copie a fiecărui contract de acces sau a fiecărei hotărâri judecătorești definitive care ține loc de contract, precum și actele subsecvente, atunci când apar modificări.
 
De asemenea, ei vor transmite și o serie de informații cu privire la aceste documente, ca de exemplu, datele de identificare a imobilului care face obiectul dreptului de acces, prețul sau tariful de acces perceput furnizorilor sau periodicitatea plăților. Aceste informații trebuie să fie cunoscute pentru a asigura condiții nediscriminatorii de acces pe proprietatea publică sau privată tuturor furnizorilor de rețele de comunicații electronice. 
 
Informațiile și documentele raportate în baza acestei decizii vor fi transmise exclusiv electronic, în mod securizat, prin intermediul aplicației informatice de raportare dezvoltată de ANCOM. 
 
Informații transmise conform deciziei vor fi puse la dispoziția tuturor furnizorilor de rețele de comunicații electronice de către ANCOM, în cadrul aceleiași aplicații informatice.
 
Termene de raportare
 
Informațiile cu privire la contractele de acces și la hotărârile judecătorești definitive care țin loc de contract încheiate, respectiv emise, după data intrării în vigoare a deciziei, se vor raporta în termen de 10 zile de la data încheierii, respectiv comunicării. Informațiile referitoare la documentele de modificare sau completare încheiate sau, după caz, emise ulterior intrării în vigoare a deciziei se vor transmite în termen de 30 zile de la data încheierii actului, respectiv, în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive. 
  
Informațiile care se referă la documentele încheiate sau emise până la intrarea în vigoare a deciziei, precum și la actele care le modifică sau le completează, existente la aceeași dată, se vor raporta în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a deciziei. 
 
Furnizorii de rețele de comunicații electronice vor începe transmiterea documentelor și informațiilor de la data de 1 ianuarie 2019, data de intrare în vigoare a obligației de raportare. 
 
Sancţiuni
 
Neraportarea acestor informații și documente cu respectarea termenelor, formatului și modalității de transmitere a informațiilor se sancționează de către ANCOM cu amendă de la 1.000 la 100.000 lei.
 
Despre legea infrastructurii
 
Decizia privind stabilirea formatului și a modalității de transmitere a unor documente și informații privind exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată de către furnizorii de rețele de comunicații electronice către Autoritate face parte din procesul de elaborare a legislaţiei secundare pentru implementarea Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.
 
Legea stabilește condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea realizării lucrărilor de construire a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora, accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea (furnizori de utilități, infrastructura de transport a căilor ferate, drumuri etc.) și construirea de rețele de comunicații electronice și infrastructuri fizice asociate acestora.